استفاده از وزنه های سنگین بایگانی - مکمل های مجاز ورزشی