معایب تردمیل نسبت به دوچرخه ثابت بایگانی - مکمل های مجاز ورزشی