معایب دوچرخه نسبت به تردمیل بایگانی - مکمل های مجاز ورزشی